شهرخبربزرگترین نایاب ترین فایل ها در گرایش های رشته علوم انسانی

شهرخبربزرگترین نایاب ترین فایل ها در گرایش های رشته علوم انسانی

شهر خبر مقالات وتحقیقات مورد نیاز رشته حقوق در این سایت برای بالا بردن سطح علمی و دسترسی اسان دانشجویان اماده شده است

محل لوگو

دانلود نقش توبه در حدود قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی


دانلود نقش توبه در حدود قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی

 

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات منطبق بر شرع انور اسلام تدوین و یا اصلاح گردید و از توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات نام برده شد. گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پارهای موارد، باعث سقوط و عفو مجازات می شود، کمتر می بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود.در این تحقیق ضمن بررسی مسأله توبه به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته ایم و چنین نتیجه گرفتهایم که اگر به توبه متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود (دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره مند می شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود و توبه اختصاص به حد خاصی ندارد بلکه می توان آن را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد.پژوهش حاضر با عنوان «نقش توبه در حدود، قصاص و دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، با هدف بررسي تاثير توبه در سقوط جرايم مختلف مي باشد. در هر نظام حکومتی اولین قانونی که تغییر می‌ یابد قانون کیفری آن نظام است، چون قانون کیفری بازوی حکومت است و ثبات و استقرار آن به قوانین کیفری بستگی دارد. و توبه اماره فقدان حالت خطرناک، اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم در مجرم می باشد.بنابراین در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه»در دستگاه قضایی پیشنهاد می شود. البته در این تحقیق تفاوت قانون 1392 با قانون 1370 و 1375 نيز در رابطه با تاثیر توبه در سقوط جرايم مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

چکیده1

الف- مقدمه:2

ب- تبیین موضوع تحقیق3

ج- سوالات تحقیق4

د- پیشینه تحقیق5

و- فرضیه های تحقیق8

ه- اهداف پژوهش:9

ی- روش تحقیق:9

ز- ساماندهی تحقیق10

فصل اول: كليات و مباني

مبحث اول - مفاهیم12

گفتار اول - مفهوم توبه در لغت و اصطلاح12

بند اول- مفهوم توبه در لغت:13

بند دوم- مفهوم توبه در اصطلاح:13

گفتار دوم : مفهوم حد در لغت و اصطلاح14

بند اول- مفهوم حد در لغت:14

بند دوم- مفهوم حد در اصطلاح:15

گفتار سوم: مفهوم قصاص در لغت و اصطلاح16

بند اول: تعریف قصاص در لغت:17

بند دوم- مفهوم اصطلاحی قصاص:17

گفتار چهارم: مفهوم دیه در لغت و اصطلاح19

بند اول: تعریف دیه در لغت:19

بند دوم- تعریف اصطلاحی دیه:20

مبحث دوم - ارکان توبه23

گفتار اول: رکن، شرایط قبولی توبهو شرط کامل شدن توبه23

بند اول: ارکان توبه23

بند دوم: شرایط قبولی توبه25

بند سوم: شرط کامل شدن توبه26

گفتار دوم: فوائد و آثار توبه:27

بند اول- امیدواری27

بند دوم- بخشودگی گناهان27

بند سوم- تبدیل سیئات به حسنات27

بند چهارم- زمینه رستگاری28

بند پنجم- جلب رحمت الهی28

مبحث سوم- تاریخچه توبه28

گفتار اول- تاریخچه توبه29

گفتار دوم- جایگاه توبه در آیات30

گفتار سوم- توبه در روایات32

گفتار چهارم- توبه در حکایات34

مبحث چهارم- توبه نصوح، تفاوت توبه و استغفار، توبه و جوانان35

گفتار اول- مفهوم توبه نصوح در لغت و اصطلاح35

گفتار دوم- تفاوت استغفار و توبه38

گفتار سوم- توبه و جوانان40

بند اول- جوانی و توبه در روایات41

مبحث پنجم- مفاهيم حق الله و حق الناس و مصادیق حق الله و حق الناس در حقوق کیفری42

گفتار اول- مفهوم حق الله و حق الناس در لغت و اصطلاح42

بند اول- تعریف حق الله و حق الناس42

بند دوم- مصادیق حق الله و حق الناس در حقوق کیفری43

بند سوم- آثار تفکیک حق الله و حق الناس44

بند چهارم: حق الله44

بند پنجم: حق الناس45

بند ششم- حق جامعه46

مبحث پنجم: جایگاه و فلسفه توبه در سیستم قضایی اسلام49

گفتار اول- کار کرد های اجتماعی توبه49

بند اول: ارکان حقوقی توبه51

بند دوم: ارکان کیفری توبه51

فصل دومتأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید

مبحث اول – تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید54

گفتار اول – موارد حدود54

بند اول – اسباب حدود درقانون مجازات اسلامی مصوب 139254

گفتار دوم: اصول یا اصل های حاکم بر مجازات حدود56

گفتار سوم: جرایم موجب حد و تاثیر توبه در سقوط مجازاتهای حدی59

بند اول- زنا:59

بند دوم- اقسام حد زنا:62

بند سوم - لواط، تفخیذ و مساحقه64

بند چهارم- قوادی:70

بند پنجم- قذف:71

بند ششم- سبّ النبی:73

بند هفتم- ارتداد:75

بند هشتم- شرب خمر:78

بند نهم- سرقت:79

بند دهم- محاربه:84

مبحث دوم: محدوده تأثیر گذاری توبه87

گفتار اول-توبه قبل از اثبات جرم89

گفتار دوم - توبه بعد از اثبات جرم90

مبحث سوم- احراز توبه و ارتباط آن با علم قاضی، قاعده اصالة الصحه، و قاعده درء91

گفتار اول- علم قاضی و توبه91

گفتار دوم: احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصالة الصحه94

گفتار سوم: احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درء95

مبحث چهارم- حجیّت اقرار در اثبات جرایم96

گفتار اول - شرایط تحقق اقرار96

گفتار دوم- تعداد و تکرار دفعات اقرار97

مبحث پنجم: بررسی توبه در حدود97

گفتار اول- توبه در حق الله محض و توبه در حق الله توام با حق الناس98

بند اول - اصل غیر قابل گذشت بودن حدود98

مبحث ششم- مرحله اجرای مجازات98

گفتار اول- دلایل اجرای مجازات98

فصل سوم:تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری«قصاص و دیات» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید

گفتار اول- ماهیت قصاص103

گفتار دوم- موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392105

بند اول- جنايت عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب 1392106

بند دوم- جنايت غیر عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب 1392107

گفتار سوم- شرایط عمومی قصاص107

بند اول- شرایط قصاص نفس:107

بند دوم- شرایط قصاص عضو:108

گفتار چهارم- راههای ثبوت قتل در دادگاه111

بند اول- اقرار:111

بند دوم- بینه:112

بند سوم- قسامه:112

گفتار پنجم- احکام قصاص114

بند اول: احکام قصاص در دین یهود116

بند دوم: احکام قصاص در مسیحیت:117

بند سوم: قصاص در ایران باستان117

گفتار ششم- هدف از قصاص117

گفتار هفتم- تاثیر توبه در سقوط قصاص118

مبحث دوم – تأثیر توبه در دیات121

گفتار اول: ماهيت و موارد مشروعيت ديه121

بند اول- دیه ماهیتی کیفری ـ مدنی دارد.122

گفتار دوم- موارد تعلق دیه124

گفتارسوم- تفاوت دیه در فقه و قانون126

بند اول- قتل عمد127

بند دوم- قتل غیر عمد128

گفتار چهارم: توبه در دیات130

بند اول- توبه در دیه131

بند دوم: توبه در تعزیرات131

نتيجه گیری133

پیشنهادها135

فهرست منابع و مآخذ137

 


مبلغ قابل پرداخت 150,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 3774

برچسب های مهم

مقالات وتحقیقات مورد نیاز رشته حقوق در این سایت برای بالا بردن سطح علمی و دسترسی اسان دانشجویان اماده شده است

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما